Privatlivsbeskyttelsespolitik

 

I.F. LEMVIGH MÜLLERS FOND

1. DATAANSVARLIG

1.1.
I.F. Lemvigh Müllers Fond (“Fonden”) er dataansvarlig i forbindelse med behandling af de persondata, som er nødvendige til behandling af ansøgninger til Fonden. Fonden sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 om generel databeskyttelse (”Forordningen”), og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik.

1.2.
KontaktoplysningerI.F. Lemvigh Müllers Fond
Stationsalléen 40
2730 Herlev
CVR-nr. 11691730
Tlf.nr. 36951420
Mail: iflmfonden@lmfond.dk
www.iflmfond.dk

2. GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER FOR BEHANDLING AF PERSONDATA

2.1.
Fonden sikrer en fair og transparent behandling af de persondata, som vi registrerer og opbevarer. Vi behandler alle persondata i overensstemmelse med de grundlæggende principper for god databehandlingsskik.

3. BEHANDLING AF PERSONDATA

3.1.
Baggrund for Fondens behandling af persondata

3.1.1.
For at sikre korrekt behandling af din ansøgning behandler Fonden en række persondata om dig og eventuelt dine nærmeste pårørende, som du oplyser i forbindelse med din ansøgning.

3.1.2.
Fonden behandler kun persondata, som er nødvendige, relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, som er defineret nedenfor.

3.2.
Fonden indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

3.2.1.
Fonden indsamler og opbevarer persondata i forbindelse med:

3.2.1.1.
Behandling af din ansøgning til vurdering og beslutning om tilsagn om eller afslag på bevilling til det ansøgte formål.

3.2.1.2.
Med henblik på at kunne bevare et historisk overblik over Fondens bevillinger eller afslag herpå over tid, samt til hvilke formål dette er sket gennem tiden.  

3.2.1.2.3.
Udarbejdelse af statistik om Fondens ansøgere og modtagere af legater.

3.2.1.2.4.
Udarbejdelse af statistik om støttede formål og projekter.

3.2.1.2.5.
Fonden danner alene statistik på overordnet niveau og benytter alene denne internt i fonden til sagsbehandlingen samt til ekstern relevant offentliggørelse i årsrapporter og på vores hjemmeside.

3.2.2.
Formålet er afgørende for, hvilken type samt omfanget af de persondata som Fonden behandler i forbindelse med ansøgningen. Vi indsamler, registrerer og opbevarer ikke flere persondata, end hvad vi skal bruge i forhold til det konkrete formål. Du kan læse mere om Fondens formål på www.iflmfond.dk.

3.2.3.
Fonden foretager ikke automatisk behandling af ansøgninger.

3.3.
Retsgrundlaget for Fondens behandling af persondata

3.3.1.
Vi baserer vores behandling af dine persondata på følgende retsgrundlag:

3.3.2
Dit samtykke, jf. Forordningens art. 6, stk. 1, litra a, og art. 9, stk. 2, litra a.

3.3.2.1.
Når du indsender din ansøgning, skal du give samtykke til, at oplysningerne, herunder de persondata, du har angivet i ansøgningen, gøres til genstand for behandling og opbevaring i forbindelse med behandlingen af din ansøgning. 

3.3.2.2.
Du kan altid trække dit samtykke tilbage, se også pkt. 4 nedenfor under ”Dine rettigheder”.

3.3.3.
Fondens retlige forpligtelser, jf. Forordningens art. 6, stk. 1, litra c, som fastsat i Fondsloven og Fondens til enhver tid gældende fundats, bogføringsloven, statsskatteloven og forældelsesloven.

3.3.4.
Hvis det er nødvendigt for at forfølge Fondens legitime interesser, jf. Forordningens art. 6, stk. 1, litra f, som går forud for den registreredes interesser og grundlæggende rettigheder. Det omfatter behandling af persondata, som du har givet til Fonden om dine nærmeste pårørende i forbindelse med ansøgningen, samt behandling af persondata til at bevare et historisk overblik over Fondens bevillinger samt til brug for udarbejdelse af statistik eller til brug for vurdering af, om Fondens formål og fundats er opfyldt til enhver tid.

3.3.5.
Såfremt Fonden har et lovligt grundlag for at indhente og behandle dine persondata, som ikke er omfattet af ovenstående, oplyser Fonden dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

3.4.
Fonden videregiver alene dine persondata, hvis det er nødvendigt

3.4.1.
Fonden videregiver ikke dine persondata til tredjeparter, medmindre dette er nødvendigt i forbindelse med behandling af din ansøgning. De tilfælde, hvor vi kan videregive dine persondata, omfatter blandt andet:

3.4.1.1.
Koncernintern videregivelse af persondata til Fondens bogholderi med henblik på udbetaling af tilsagn om bevilling.

3.4.1.2.
Videregivelse af persondata til SKAT til opfyldelse af lovpligtig indberetningspligt.

3.4.1.3.
Videregivelse af persondata til bank og fondens lønadministrationsbehandler i forbindelse med udbetaling af bevilling.

3.4.1.4.
Fonden overfører ikke dine persondata til lande udenfor EU/EØS.

3.5.
Fonden opbevarer ikke dine persondata i længere tid end nødvendigt

3.5.1.
Fonden opbevarer alene dine persondata så længe, som det er nødvendigt i henhold til formålet samt i lyset af de relevante regler om forældelse af formueretlige krav. 

3.5.2.
Fonden sletter således dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for os at opbevare i forhold til det/de formål og retsgrundlag, som de behandles til. 

3.6.
Fonden ajourfører dine persondata

3.6.1.
Fonden kontrollerer løbende, at de persondata, som Fonden behandler om dig, er korrekte, og vi sørger for løbende at opdatere de persondata, som vi opbevarer om dig. Da vores sagsbehandling er afhængig af, at dine persondata er korrekte, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata. Du kan altid benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

3.7.
Behandlingssikkerhed

3.7.1.
Fonden har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

3.7.2.
Fonden kan dog ikke garantere sikkerheden af de persondata, som du sender via e-mail, før de pågældende oplysninger er modtaget af os, og din fremsendelse af persondata til Fonden via e-mail sker derfor på eget ansvar.

3.8.
Brug af cookies

3.8.1.
Fonden placerer ikke cookies på hjemmesiden.

4. DINE RETTIGHEDER

4.1.
Du har ret til at trække dit samtykke tilbage

4.1.1.
Du har ret til at trække dit samtykke til behandling af dine persondata tilbage. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan det betyde, at Fonden ikke kan behandle din ansøgning. Du skal endvidere være opmærksom på, at Fonden i visse tilfælde, f.eks. hvor Fonden har et andet retsgrundlag til behandling af dine persondata, er berettiget til at fortsætte behandlingen. I givet fald vil du blive orienteret herom.

4.2.
Ret til indsigt

4.2.1.
Du har ret til at få oplyst fra Fonden, hvilke persondata vi behandler om dig, og hvor de stammer fra, formålene med behandlingen, om vi videregiver persondata til tredjeparter, og hvor længe vi opbevarer dine persondata eller de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum.

4.2.2.
Hvis du anmoder om det, kan Fonden udlevere en kopi af de persondata, som vi behandler om dig. Adgangen til disse oplysninger kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse samt til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

4.3.
Retten til berigtigelse eller sletning af behandling af dine persondata

4.3.1.
Du har ret til at få urigtige persondata om dig selv rettet af Fonden. I givet fald skal du henvende dig til os på den ovenfor oplyste e-mailadresse og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan/skal rettes.

4.3.2.
Du har endvidere ret til at anmode om at få persondata om dig selv slettet af Fonden, hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det/de angivne formål, eller hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

4.3.3.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har Fonden pligt til at slette dine persondata, medmindre vi har ret til at behandle disse efter en anden hjemmel.

4.3.4.
Hvis du anmoder os om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne herfor er opfyldt, og gennemfører i givet fald ændringerne eller en sletning så hurtigt som muligt.

4.4.
Retten til at gøre indsigelse mod behandling af persondata

4.4.1.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan sende din indsigelse ved brug af Fondens kontaktoplysninger som angivet ovenfor. Hvis du gør indsigelse, må Fonden ikke længere behandle dine persondata, medmindre vi kan påvise vægtige og legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis behandling er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Såfremt Fonden ikke mener, at din indsigelse er berettiget, vil vi informere dig herom.

4.5.
Klage til Datatilsynet

4.5.1.
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Fondens behandling af dine persondata. Du kan læse mere herom på www.datatilsynet.dk.